Remember Me | register
By Micoto Sakurai and Kuroyuki. Released in Japan as “Konyakusha ga Uwakiaite to Kakeochi Shimashita. Ōji Denka ni Dekiaisarete Shiawase nanode, Ima sara Modoritai to Iwarete mo Komarimasu” by DRE [...]
Read the rest of this entry Entry meta